PA | Aktivir Hátalarar

Yamaha DXR10MK2 Aktivur Hátalari - Simme Musikkhús
Yamaha DXR10MK2 Aktivur Hátalari
  • 7.695,00 kr

Útselt

Yamaha DBR12 Aktivur Hátalari - Simme Musikkhús
Yamaha DBR12 Aktivur Hátalari
  • 4.495,00 kr
Yamaha DBR10 Aktivur Hátalari - Simme Musikkhús
Yamaha DBR10 Aktivur Hátalari
  • 3.995,00 kr

Útselt

Yamaha DXR8MK2 Aktivur Hátalari - Simme Musikkhús
Yamaha DXR8MK2 Aktivur Hátalari
  • 5.495,00 kr

Útselt

Yamaha DXR15MK2 Aktivur Hátalari - Simme Musikkhús
Yamaha DXR15MK2 Aktivur Hátalari
  • 7.395,00 kr